Uvjeti suradnje

Smjernice autorsko-pravnog ugovora

Posljednje izmjene: Studeni 2018

Temeljni pojmovi

Djelo dizajna (autorsko djelo)

Izraz ‘djelo dizajna’ obuhvaća sam dizajnerski proces kao i vidljiv rezultat tog procesa, odnosno, u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, izjednačen je s pojmom ‘autorsko djelo’ (koje sadržava sva neprenosiva i komercijalno iskoristiva prava), dok se termin ‘dizajn’ koristi samo kao oznaka procesa.
Izrazi ‘original’ i ‘djelo’ odnose se na dizajnerske projekte bez obzira na to jesu li prezentirani, odnosno isporučeni, u idejnoj ili izvedbenoj fazi. To se jednako odnosi na dizajnerske projekte koji su prezentirani ili isporučeni u digitalnom obliku, kao i na one u materijalnom obliku.

Autor

Izraz ‘autor’ označava fizičku osobu koja je stvorila autorsko djelo dizajna te kojoj na osnovi stvorenog djela pripada autorsko pravo.

Idejni i izvedbeni projekt

Idejni projekt sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.

Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta i u području dizajna vizualnih komunikacija dizajn s konkretnim (slikovnim i tekstualnim) sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.

Vrijeme i područje korištenja

Vrijeme korištenja podrazumijeva definirani period u kojem naručitelj ima pravo korištenja djela. Područje korištenja je zemljopisni prostor na kojem naručitelj namjerava koristiti određeno djelo dizajna. Područje korištenja može biti lokalno, regionalno, nacionalno, europsko, svjetsko.

Proces suradnje

Svaki proces suradnje s dizajnerom sastoji se od nekoliko koraka uobičajenih
u profesionalnoj praksi:

— Naručitelj stupa u kontakt s dizajnerom, objašnjava mu svoje potrebe
te definira (sam ili u suradnji s dizajnerom) projektni zadatak, obujam
narudžbe i rokove izvedbe.
— Dizajner daje ponudu temeljenu na definiranom obujmu posla, s jasno
određenim rokovima, fazama naplate i brojem ponuđenih idejnih rješenja
(uobičajeno je jedno do tri rješenja).
— Nakon pismenog prihvaćanja ponude od strane naručitelja, dvije strane
sklapaju i potpisuju ugovor.
— Naručitelj isporučuje dizajneru sve potrebne podatke, dokumente, slikovne i tekstualne materijale potrebne za rad na projektu.
— Dizajner u dogovorenom roku predstavlja idejni projekt. Idejni projekt
sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih
situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.
— Nakon pismenog odobrenja idejnog rješenja dizajner pristupa izvedbenom rješenju te ga prezentira naručitelju u dogovorenom roku.
Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta i u području
dizajna vizualnih komunikacija dizajn s konkretnim (slikovnim i tekstualnim)
sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.
— Nakon pismenog odobrenja izvedbenog rješenja dizajner radi pripremu
djela za proizvodnju.
— Naručitelj po završetku dizajnerova posla isplaćuje posljednju fazu
honorara. Naručitelj ne dobiva pravo korištenja djela dizajna dok cjelokupni
honorar nije isplaćen.

Uvjeti suradnje s dizajnerom

Dogovor o angažiranju dizajnera, odnosno o narudžbi dizajnerskih usluga,
treba popratiti pismenim dokazom (autorsko-pravnim ugovorom), uz
jasno definiranje uvjeta suradnje.
Dizajnerske usluge mogu uključivati izradu projektnog zadataka, idejnog i izvedbenog projekta, savjetovanje, prisustvovanje sastancima ili sudjelovanje u drugim skupovima, odnosno bilo koju kombinaciju navedenog.

Autorsko pravo i pravo iskorištavanja autorskog djela

Autorsko pravo sadržava moralna prava autora, imovinska i druga prava
autora, a traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti.
Autorsko pravo je neprenosivo, međutim prenosivo je pravo korištenja
autorskog djela. Druga osoba (korisnik) može upotrebljavati autorsko
djelo samo na temelju ugovora kojim se definira svrha upotrebe, vrijeme
korištenja, područje korištenja te opseg korištenja i kojim se prenosi
pravo korištenja autorskog djela. Pravo korištenja može biti zasnovano
kao isključivo ili kao neisključivo pravo te kao ograničeno ili neograničeno
vremenski, prostorno i količinski.
Osim kada je ugovorom drukčije uređeno, autor prenosi prava na
iskorištavanje djela u ograničene svrhe i u ograničenom opsegu – u zemlji
nastanka djela i samo za prvu nakladu. Prije planiranja daljnje uporabe
djela ili tiskanja novih izdanja potrebno je od autora djela zatražiti pristanak.
Autor zadržava sva prava koja nisu izrijekom navedena u ugovoru.
Neograničeni prijenos prava korištenja omogućuje naručitelju neograničeno pravo korištenja djela u neograničenom broju izdanja.
Naručitelj ne smije pravo na korištenje djela prenijeti na treću stranu
bez autorova pristanka, osim kada se takav prijenos vrši u sklopu promjene
vlasništva nad tvrtkom ili dijelom tvrtke. Autor čak i tada ima pravo
uložiti veto na prijenos prava, ako smatra da bi mu takav prijenos mogao
narušiti ugled.

Imovinsko pravo autora

Ako ugovorom nije drukčije određeno, dizajnerski se rad do predaje
dizajnerskog projekta mora tretirati kao poslovna tajna.

Dizajnerski projekt ne smije se mijenjati, ispravljati niti prilagođavati bez pristanka autora te je za sve intervencije potrebno pribaviti autorovo dopuštenje u pisanom obliku. Autor pri tome zadržava pravo pregledati i odobriti takvo izmijenjeno djelo.

Plaćanje

Računi se podnose po završetku posla ili u međufazama, prema dogovoru
s naručiteljem. Računi dospijevaju na naplatu odmah nakon ispostavljanja.
Navedeno se jednako odnosi i na djela dizajna koje je naručitelj naručio, ali nije upotrijebio ili proizveo.
Plaćanjem naknade za grube skice i pripremni rad naručitelj ne stječe
vlasničko pravo niti pravo na iskorištavanje. Naručitelj ne dobiva pravo korištenja autorskog djela dok cjelokupni honorar nije isplaćen.

U slučaju da klijent izmijeni ili proširi originalne zahtjeve (vezane uz
obim ili vremensko trajanje projekta), dizajner ima pravo na dodatnu naknadu u razmjeru s dodatnim poslom.

Ako korisnik zahtijeva realizaciju projekta u vrlo kratkom roku, autor / nositelj prava ima pravo na povećanu naknadu do 100%. Realno vrijeme potrebno za izradu pojedinog djela dizajna utvrđuje autor prema složenosti i parametrima zadanima projektnim zadatkom.

Otkazivanje ugovora ili projekta i obeštećenje

Po otkazivanju dogovora prije isteka roka, dizajner ima pravo na pravičnu
financijsku naknadu za pružene usluge u smislu vremena, truda i troškova
te za sve obveze koje je preuzeo, a koje su proizašle iz originalnog zadatka.

Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi idejnog projekta iz razloga za koje
dizajner nije odgovoran ili ako klijent reducira opseg zadatka, obavezan je
nadoknaditi honorar za idejni projekt uključujući do tada stvorene troškove
dodatnih usluga. Dizajner također ima pravo ispostaviti račun odštete
za neiskorišteni kapacitet posla i štete koje su time nastale.

Ako naručitelj ne prihvati prezentirani idejni projekt, obeštećenje iznosi punu cijenu idejnog projekta (ako nije posebno izražena cijena idejnog projekta obeštećenje iznosi 60% pojedine cijene dizajna), bez naknade za korištenje.
Ako naručitelj otkaže narudžbu u fazi izrade izvedbenog projekta, obeštećenje iznosi punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući
dotad stvorene troškove dodatnih usluga), bez naknade za korištenje.

Dizajner ima pravo odstupiti od ugovora u bilo kojoj fazi projekta, ako se naručitelj nije pobrinuo za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka budu dostupni dizajneru na vrijeme i u potpunosti. U slučaju odstupanja dizajnera od ugovora zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući
i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

Dizajner ima pravo odstupiti od ugovora ako mu naručitelj grubo povrijedi
profesionalni integritet ili ako je u zaostatku s plaćanjem honorara. To
pretpostavlja najavu povlačenja i stavljanje naknadnog roka plaćanja koji
nije duži od četiri tjedna.

Obaveze i prava dizajnera

Dizajner ima obavezu posao obaviti brižljivo i savjesno. Za posljedice
grubog nemara odgovara financijski do visine svog honorara, bez poreza.

— dizajner je obavezan stvarati djela koja odgovaraju medijskim i tehničkim zahtjevima proizvodnje
— dizajner ima pravo angažirati suradnika ili koautora za izvođenje uže
specijaliziranih poslova
— dizajner ima pravo angažirati suradnika koji će raditi s njim na dizajnu
i zastupati ga, ali ima odgovornost prema naručitelju za rad i djelo tog
suradnika
— dizajner ima pravo potpisivati svoje djelo i na druge se načine identificirati kao autor
— dizajner se obvezuje savjesno držati termina predaje
— dizajner se obavezuje čuvati radne i finalne dokumente jednu godinu
nakon proizvodnje djela
— dizajner ne odgovara za točnost i pravnu dostupnost materijala koje je
dobio od naručitelja
— dizajner je obavezan upozoriti naručitelja ako je koristio tuđa autorska
djela za koja nema prava na korištenje, ali nije odgovoran ako naručitelj
objavi rad s istima usprkos njegovu upozorenju
— dizajner nije odgovoran za pogreške u proizvedenom djelu, ako je naručitelj pregledao i odobrio djelo prije proizvodnje

Obaveze i prava naručitelja

Naručitelj se brine za to da svi dokumenti i okolnosti koje su neophodne za optimalno ispunjavanje zadatka na vrijeme i u potpunosti učini dostupnima branding.hr-u. Ako kasni s predajom istih, branding.hr ne mora poštivati prethodno dogovoreni termin završetka posla ili ima pravo odstupiti od projekta. U slučaju odstupanja branding.hr-a od projekta zbog gore navedenih razloga, naručitelj je obavezan nadoknaditi honorar za idejni projekt te punu cijenu dizajna za dovršeni dio projekta (uključujući i dotad stvorene troškove dodatnih usluga).

— obaveza naručitelja je da ima pravo na korištenje svih materijala (u
slučaju dizajna vizualnih komunikacija: slikovnih ili tekstualnih) koje
predaje branding.hr-u
— obaveza naručitelja je pravovremeno davanje svih potrebnih informacija za rad na djelu, pravovremeno i točno.
— naručitelj je obavezan brinuti se da djelo dizajnera bude korišteno
prema odredbama ugovora samo za predviđeni cilj i u dogovorenom
opsegu
— obveza naručitelja je davanje pravovremenih informacija
— naručitelj nema prava na korištenje autorskog djela dok nije podmirio
sva plaćanja ugovorena s branding.hr-om
— naručitelj nema pravo na ‘otvorene datoteke’, ako nije drugačije
ugovoreno
— naručitelj ima pravo ukazati na nedostatke i zahtijevati njihovo ispravljanje u razumnom roku.