Zaštita intelektualnog vlasništva – verbalni žig

Pravna zaštita imena tvrtke / brenda – verbalni žig

Zaštita žigom predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođači i pružatelji usluga štite sredstva koja su uložili u promidžbu i marketing svojih proizvoda i/ili usluga.
Verbalni žig je pravno zaštićeno ime brenda, za koje je proveden postupak registracije pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo. Zaštitom imena (verbalnog žiga) osigurava se pravna zaštita vlasnika jednog brenda od neovlaštenog korištenja istog ili sličnog imena za obilježavanje konkurentskih proizvoda i/ili usluga. Žig jamči svome nositelju isključivo pravo na uporabu tijekom vremena registracije i to u razdoblju od 10 godina, a koji rok se može neograničeno produžavati za dodatna razdoblja od po 10 godina. BRANDING.HR Vam može ponuditi uslugu savjetovanja i vođenja registracije verbalnog žiga.

Uključeno u uslugu:

savjetovanje o mogućnostima zaštite Vašeg imena tvrtke / brenda, postupku zaštite i optimalnom načinu i opsegu zaštite

neformalna preliminarna on-line pretraga baza žigova radi utvrđivanja postojećih sličnih ili identičnih registriranih žigova

sastav prijedloga popisa proizvoda / usluga za potrebe pripreme prijave za registraciju žiga za Državni zavod za intelektualno vlasništvo

sastav prijave za registraciju žiga za Državni zavod za intelektualno vlasništvo za jedan žig

Što nam je potrebno s Vaše strane:

podaci o podnositelju prijave (ime prezime i/ili tvrtka, adresa)

naziv tvrtke / brenda

podaci o proizvodima i/ili uslugama u odnosu na koje će se koristiti ime tvrtke i/ili brenda

Često postavljena pitanja

Zašto zaštiti žig (ime brenda i/ili logotip)?

Registracijom žiga stječete pravo na isključivo korištenje tog žiga za proizvode i usluge za koje je registriran i na teritoriju za koji je registriran te na taj način isključite konkurenciju iz korištenja istog žiga za iste proizvode i usluge na tom teritoriju.

Koji je postupak (proces) zaštite žiga u Hrvatskoj?

Postupak se pokreće podnošenjem prijave za registraciju žiga Državom zavodu za intelektualno vlasništvo. Nakon što Zavod provede formalno ispitivanje prijave te ukoliko ne postoje zakonom određene zapreke za daljnje postupanje po prijavi, prijavu objavljuje u službenom Glasniku. Ukoliko u roku od 3 mjeseca od objave prijave u Glasniku treći ne ulože prigovor na prijavu, Zavod donosi rješenje o registraciji žiga.

Koje su pristojbe i troškovi vezani uz zaštitu verbalnog žiga u Hrvatskoj? (Koliko košta zaštita žiga?)
Ukupni trošak zaštite žiga iznosi: 4150kn (1900kn branding.hr + 750kn prijava + 1500kn registracija i zaštita u trajanju od 10 godina.

Za podnošenje prijave potrebno je uplatiti iznos upravne pristojbe od 100,00 kn za individualni žig, odnosno 200,00 kn za zajednički ili jamstveni žig te uplatiti iznos naknade troškova od 650,00 kn za do 3 razreda proizvoda i/ili usluga, odnosno 1.300,00 kn za zajedniki ili jamstveni žig. Za svaki razred proizvoda i/ili usluga preko 3 plaća se dodatan iznos naknade troškova od 150,00 kn za individualni žig, odnosno 300,00 kn za zajednički ili jamstveni žig. Za registraciju žiga i zaštitu u trajanju od 10 godina potrebno je uplatiti 1.500,00 kn naknade troškova za individualni žig i to za do 3 razreda proizvoda i/il usluga, a za svaki razred preko 3 dodatnih 300,00 kn. Za zajednički ili jamstveni žig potrebno je uplatiti 3.000,00 kn za do 3 razreda proizvoda i/ili usluga, a za svaki razred preko 3 dodatnih 600,00 kn.

Što je žig, a što brand?

Žig je pravo kojim se štiti znak koji u prometu služi za razlikovanje proizvoda, odnosno usluga jedne fizičke ili pravne osobe od istih ili sličnih proizvoda, odnosno usluga druge fizičke ili pravne osobe. Žig je pravni koncept – žigovima se osigurava pravna zaštita. Brandovi su znakovi koji su stavljeni na tržište i koji su stekli određeno značenje, imidž u očima potrošača (brandovi su obećanja određene kvalitete i očekivanja, koje ne moraju nužno biti pozitivni: negativno brandiranje). Brandovi se stvaraju, žigovi stječu (registracijom ili uporabom) = brandove treba stvoriti (ključna uloga oglašavanja).

Koja prava dobivam zaštitom žiga?

Žig osigurava vlasniku isključivo pravo na stavljanje u promet proizvoda i/ili usluga obilježenih njime.

Da li je zaštita žiga obavezna?

Iako registracija žiga za znakove razlikovanja proizvoda i/ili usluga nije obavezna, vrlo je korisno pojedine aspekte proizvoda zaštititi nekim oblikom intelektualnog vlasništva. Na taj dobivate učinkovit alat za zaštitu vlastitih prava u odnosu na konkurenciju.

Koje vrste žigova postoje?

Individualni – žig koji služi za označavanje proizvoda i/ili usluga jednog nositelja (fizičke ili pravne osobe).
Zajednički – žig pravne osobe koji predstavlja određeni oblik udruživanja proizvođača, odnosno pružatelja usluga, koji žig imaju pravo koristiti poduzetnici koji su članovi tog udruženja.
Jamstveni – žig namijenjen za označavanje kakvoće, podrijetla, načina proizvodnje ili drugih zajedničkih obilježja proizvoda ili usluga poduzetnika koji su pod nadzorom nositelja žiga i koji taj žig rabe.

Što se može zaštititi žigom, a što ne?

Kao žig može zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzijske oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika.

U odnosu na što me žig štiti?

Žig se registrira u odnosu na proizvode i usluge. Važno je napraviti dobar popis proizvoda i usluga jer zaštita pokriva SAMO proizvode i usluge za koje je zatražena registracija. Proizvodi i usluge se razvrstavaju u razrede sukladno Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga (nicanska klasifikacija). Nakon registracije žiga, proširenje zaštite na dodatne proizvode i/ili usluge je moguće putem podnošenja nove prijave što uzrokuje i dodatne troškove nove prijave.

Koliko traje postupak zaštite žiga?

Trajanje postupka registracije u pravilu traje do 12 mjeseci računajući od dana podnošenja prijave do dana registracije žiga. U određenim slučajevima kada se desi da treća strana uloži prigovor na vašu registraciju, postupak se znatno produžava. Registracija vrijedi od datuma kada je podnesena prijava neovisno o tome kada je rješenje o registraciji doneseno.

Da li prijava za zaštitu žiga može biti odbijena? I što u slučaju ako je odbijena?

Branding.hr niti bilo koji drugi pružatelj iste usluge ne može jamčiti da će prijava rezultirati registracijom žiga no kroz uslugu savjetovanja prije podnošenja prijave nastojimo minimizirati rizik od odbijanja registracije što je razumno više moguće. Prijava može biti odbijena u slučajevima koji su propisano zakonom, te je potom moguće podnijeti novu prijavu uz potrebne modifikacije ovisno o razlogu odbijanja. Važno je znati da se upravne pristojbe i naknada troškova koji su plaćeni prilikom podnošenja prijave ne vraćaju u slučaju da prijava bude odbijena.

Što znači oznaka ® (registrirani znak) ili TM (robna marka)?

Da biste pored svog znaka ili logotipa s punim pravom koristili navedene oznake zaštite, morate se pozabaviti zaštitom žiga koja Vam osigurava isključivo pravo na određeni znak (riječ, logo, boju ili njihovu kombinaciju). Registracija, prema važećem zakonu o žigovima, daje vašoj firmi isključivo pravo da spriječi ostale da reklamiraju isti proizvod pod istim ili zbunjujuće sličnim znakom.

Što usluga ne uključuje?

Usluga ne uključuje troškove prijave i registracije žiga (upravne pristojbe i naknada troškova koji se plaćaju Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo direktno od strane klijenta) te savjetovanje i pravno zastupanje u slučaju prigovora trećih strana u postupku registracije žiga.

Nudite li uslugu međunarodne zaštite žiga i koji je postupak?

Postoji mogućnost podnošenja jedinstvene međunarodne prijave koja omogućava važenje žiga na teritorijama svih država potpisnica. Registraciju žiga provodi WIPO (World Intellectual Property Office). Prijava za registraciju žiga se može podnijeti izravno WIPO-u ili putem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Ovisno o zemlji za koju se traži zaštita, preduvjet je da je ili podnesena prijava za regsitraciju istog žiga pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo ili da je žig registriran kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

2500 kn

savjetovanje o mogućnostima zaštite Vašeg imena tvrtke / brenda, postupku zaštite i optimalnom načinu i opsegu zaštite

pretraga baze žigova radi utvrđivanja postojanja sličnih ili identičnih već registriranih žigova

sastav prijedloga popisa kategorija proizvoda / usluga u odnosu na koje se radi zaštita

sastav prijave za registraciju žiga za Državni zavod za intelektualno vlasništvo

** Ukupni trošak zaštite žiga iznosi: 4750kn (2500kn branding.hr + 750kn prijava + 1500kn registracija i zaštita u trajanju od 10 godina.